Nieuws

U rijdt het groene Lingewaard binnen en u ziet...

3,4 hectare zonnepanelen, vlak naast de Ir. Molsweg. Het college heeft vorige maand besloten om de procedure hiervoor in werking te zetten. Omdat deze locatie op meerdere punten ingaat tegen het vastgestelde zonneparkbeleid, heeft B06 vragen gesteld aan het college.

Zo ligt de locatie in het Gelders Natuur Netwerk, waarvan de provincie heeft gezegd dat hier geen zonneparken mogen komen. Ook beschermde planten in het gebied zullen het veld moeten ruimen, evenals de schapen die de grond nu begrazen.

De gemeenteraad heeft in december het beleidskader zon vastgesteld. B06 heeft bedongen, dat voor zonneparken allereerst wordt gekeken naar het zoekgebied bij de Lingewal, waar nog 31 hectare beschikbaar is. Dit om te voorkomen, dat er op allerlei plaatsen in Lingewaard zonneparken verrijzen. De komende jaren mogen maximaal drie aanvragen door particulieren gedaan worden voor een zonnepark van maximaal 3 hectare buiten de zoekzone. Door nu als gemeente ruim 3 hectare zonnepark te gaan ontwikkelen langs de belangrijkste entree van Lingewaard, gaat B06 een stap te ver.

 

Schriftelijke vragen & beantwoording college

 

Naar aanleiding van bovenstaande vragen treft u onderstaand het antwoord van het college aan.

Inleiding / toelichting: Fractie B06 heeft naar aanleiding van de informatienota aan de raad van 24 maart 2020 en de openbare besluitenlijst van 31 maart 2020 waaruit blijkt, dat het college voornemens is om naast de toegangsweg van Arnhem naar Lingewaard een zonnepark van 3,4 ha te realiseren verzocht om schriftelijke beantwoording van de vragen.

Antwoorden:
1. Bent u het met ons eens, dat het aan- en uitzicht van de belangrijkste toegangsweg naar Lingewaard het visitekaartje van de gemeente moet zijn?
Daar zijn wij het mee eens. Om die reden wordt een mogelijke zonnepark ook landschappelijk ingepast. Middels een landschapsanalyse wordt dit onderzocht

2. Bent u het met ons eens, dat een zonnepark van ruim drie hectare aan deze toegangsweg geen recht doet aan de groene gemeente, die wij pretenderen te zijn?
Zie bij 1. Onze insteek is dat dit zonnepark het groene karakter van Lingewaard gaat versterken.

3. In het beleidskader staat een kaartje, waarop de gebieden getekend zijn waar zonneparken uitgesloten zijn op basis van provinciaal beleid. Bent u het met ons eens, dat de locatie van het zonnepark Zilverkamp valt binnen het uitgesloten gebied en hierdoor al niet mogelijk is?
Op basis van provinciaal beleid is het niet zonder meer mogelijk om op de locatie een zonnepark in te passen. Hierover zal overleg met de provincie worden gevoerd.

4. Uit het collegevoorstel blijkt, dat de gemeente de initiatiefnemer is om de ontwikkeling van het zonnepark te starten. Dit gaat in tegen de voorwaarde uit het aangenomen beleidskader, waarin het initiatief door de bewoners zelf wordt ontwikkeld. Bent u het met ons eens, dat de gemeente hiermee tegen het door haar zelf vastgestelde beleid ingaat?
De gemeente is als grondeigenaar en vanuit de opgave om CO2 reductie te komen (Gelders Energie Akkoord) mede-initiatiefnemer en wenst samen met haar partners Lingewaard Energie en Duurzaam Zilverkamp dit verder te onderzoeken.

5. Het initiatief dient een breed draagvlak in de omgeving te hebben. Kunt u aangeven, welke initiatieven zijn ondernomen om dit draagvlak te meten en kunt u ons de resultaten van deze meting doen toekomen?
Met Duurzaam Zilverkamp die een deel van de wijk vertegenwoordigen, met het platform Wijk van de Toekomst en met Lingewaard Energie is dit gedeeld. Daarnaast is onderdeel van het onderzoek het opstarten van een planologisch proces. Betrokkenheid en mogelijke verdere participatie uit de wijk is hier een essentieel onderdeel van.

6. In het collegevoorstel wordt geen inzicht gegeven, hoe de opbrengsten de lokale samenleving ten goede komen. Kunt u aangeven hoe u de omwonenden die niet financieel participeren tegemoet gaat komen?
Dit is onderdeel van het onderzoek, waarbij we de spelregels uit het door de raad vastgestelde beleidskader volgen.

7. De omvang van het zonnepark mag volgens de voorwaarden maximaal 3 hectare zijn. Uit de stukken blijkt dat er sprake is van 3,4 hectare. Bent u het met ons eens, dat de gemeente hiermee tegen het door haar zelf vastgestelde beleid ingaat?
Het onderzoek richt zich mede op de mogelijkheden om tot een zonnepark met zonnecollectoren voor warm water te komen (zonnethermie). Dit zou een van de duurzame bronnen van het in onderzoek zijnde warmtenet kunnen worden. Het is mede afhankelijk van de benodigde en beschikbare warmtecapaciteit welke ruimtevraag hieruit voortkomt. Vanuit het onderzoek komen de ingrediënten beschikbaar op basis waarvan de raad een integrale afweging kan maken.

8. Welk plan heeft de initiatiefnemer (gemeente) voor na de technische levensduur van installatie en gronden?
Hiervoor zijn nog geen plannen gemaakt.

9. In het gebied groeien beschermde planten. Hoe dragen de gronden van het zonnepark bij aan de biodiversiteit, als beschermde planten bedolven worden onder zonnepanelen?
Onderdeel van het onderzoek is om dit in beeld te brengen. Uitkomsten hiervan vormen een basis om op de juiste wijze het zonnepark technisch en landschappelijk vorm te geven, zodat er rekening kan worden gehouden met mogelijke leefgebieden of verblijfplaatsen.

10. Is de biodiversiteit niet beter te waarborgen en uit te breiden, door het gebied te herinrichten met bomen, struiken en planten, wat ook het groene karakter van de entree van Lingewaard meer accentueert dan het nu doet?
Er wordt nader onderzocht om het zonnepark onderdeel te laten uitmaken van een versterking van het groene karakter.

11. In het collegevoorstel staat, dat ‘het initiatief in lijn is met de voorwaarden voor ‘grondgebonden zonneparken overig buitengebied” als beschreven in het beleidskader’. Als u bovenstaande vragen beziet, bent u dan nog steeds van mening dat u met dit initiatief aan deze voorwaarden voldoet?
Ja.

12. Tijdens de informatiebijeenkomst over dit onderwerp hebben wij de vraag gesteld, waarom dit initiatief niet wordt ontwikkeld in de zoekzone van de gemeente. Het antwoord was, dat de afstand tussen bron en afnemers zo klein mogelijk gehouden moet worden. Bent u met ons eens, dat dit een redenatie is die geen hout snijdt? Het is namelijk geen probleem om de participanten van groene stroom te voorzien terwijl ze gecompenseerd worden voor ‘hun’ opwek.
Zie de beantwoording bij vraag 7. Bij de opwek van warmte is de afstand tussen opwek en verbruik relevant.

13. Het zonnepark wordt in het collegevoorstel gekoppeld aan het oprichten van een warmtebedrijf, waarover eind dit jaar een beslissing moet worden genomen. Er is een grote kans dat de financiële risico’s voor dit warmtebedrijf te groot zijn en dit project niet door gaat. Er is dan 60.000 euro ex btw verspilt uit het transitiefonds energie. Kunt u dit geld niet beter besteden aan projecten die wel direct tot resultaat leiden en/of eerst wachten op de uitkomsten van de onderzoeken die er lopen naar een warmtebedrijf?
De ontwikkeling betreft een wijkgerichte voorziening voor Zilverkamp. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de opwek van duurzame warmte, inclusief een mogelijke combinatie met andere technieken als aquathermie. Een ontwikkeling voor de opwek van duurzame elektriciteit is ook denkbaar. Dit zou ook zonder koppeling aan een warmtenet kunnen. Overigens bestaat een deel van de opdracht aan een externe partij het in kaart brengen van de ondergrond en de aanwezige natuur. Informatie die voor de toekomst altijd relevant is ongeacht de ontwikkeling.Speerpunten

Persoonlijke ontwikkeling

Infrastructuur

Sociale omgeving

Onze politici

Patrick Hegeman

Patrick Hegeman

Fractievoorzitter

Ik ben Patrick Hegeman, inwoner van Huissen, getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2010 raadslid voor B06.
Mandy Roelofs

Mandy Roelofs

Raadslid

Ik ben Mandy Roelofs, 26 jaar en ik woon in Huissen. Sinds afgelopen jaar ben ik lid van B06.

Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt.

Sjaak van der Welk

Lid

Horeca ondernemer. Nadat ik gestopt was met een cafébedrijf in 1997, had ik meer tijd voor hobby’s.
Albert Hendriks

Albert Hendriks

Voorzitter

Vier jaar geleden heb ik mij aangesloten bij B06, nadat ik van alle lokale partijen hun standpunten en voornemens had bestudeerd.
Hans Roelofs

Hans Roelofs

Lid

Mijn naam is Hans Roelofs, geboren Huissenaar en al 35 jaar actief als tuinder op de Rietkamp. Sinds vijf jaar ben ik actief voor B06, omdat toekijken voor mij geen optie is.

Dit hebben we bereikt