Nieuws

Lingewiet

Vorige week werd bekend, dat de burgemeester positief heeft geadviseerd over de vestiging van een wietkweker in Lingewaard. Om meerdere redenen vindt B06 dit een kwalijke zaak.

Jongeren groeien op met het idee dat een pilletje nemen en blowen normaal is, terwijl aan de andere kant alcohol drinken en roken door de overheid wordt ontmoedigd. In Lingewaard is het blowen onder jongeren tot 19 jaar in drie jaar gestegen van 12 naar 20%. Om als gemeente vervolgens mee te werken aan het vergroten van het aanbod en het makkelijker verkrijgbaar maken van wiet geeft dan ook een compleet verkeerd signaal af.

Dat legale wiet leidt tot een afname van illegale kweek is een naïeve gedachte, want het overgrote deel van de kweek is bestemd voor de export en zal dus gewoon doorgaan. Het experiment met Lingewiet zal dan ook niet slagen.

Het feit dat er allerlei maatregelen genomen moeten worden om de openbare orde en veiligheid te kunnen handhaven geeft al aan, dat er acties verwacht worden van georganiseerde drugsbendes om de legale wiet uit de markt te drukken. De legale kweker zal zijn zaakjes ongetwijfeld goed voor elkaar hebben, maar als dit gevolgen heeft voor de veiligheid van omwonenden moet de gemeente dit een zwaarwegend argument vinden om de kweek niet toe te staan.

B06 heeft schriftelijke vragen gesteld, met hoeveel politie-inzet rekening gehouden moet worden en of dit ten koste gaat van de normale beschikbaarheid van politie in Lingewaard. Het is niet te verkopen, dat de normale handhaving blijft liggen omdat de dienders Lingewiet moeten begeleiden naar de coffeeshops.

Had burgemeester Kalfs van Lingewaard geen andere beslissing kunnen nemen? Zo heeft de burgemeester van Overbetuwe aan het ministerie meegedeeld dat ze niets ziet in wietteelt tussen andere bedrijven en vreest voor een toename van inbraken. Punt. Zo makkelijk kan het dus.          

 

Aanleiding / toelichting:

Op 18 mei heeft het college in een informatienota aan de raad gemeld, dat er positief is besloten op de vestiging van een wietteler in Lingewaard. De Gelderlander heeft hier vervolgens ook over bericht.

Vragen:

 1. “De burgemeester heeft positief geadviseerd omdat er, op het gebied van openbare orde en veiligheid, geen reden was om negatief te adviseren”. Op welke punten zijn afwegingen gemaakt op het gebied van openbare orde en veiligheid?
  De burgemeester mag enkel en alleen advies geven over de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. Andere aspecten mogen niet worden meegenomen. Om te toetsen op de openbare orde en veiligheid hebben we vanuit Lingewaard een toetsingskader opgesteld met voorwaarden en veiligheidsnormen waaraan een bedrijf moet voldoen. Dit toetsingskader is op 2 december als vertrouwelijk stuk verstrekt aan de fractievoorzitters. Bij de toetsing keken we onder meer naar:
  - De directe omgeving van de locatie: staan er woningen in de directe omgeving? Of andere kwetsbare objecten zoals een school?
  - Het verkeer: hoe is de aansluiting op het wegennet? En is de locatie ook goed bereikbaar voor hulpdiensten? 
  - Brandveiligheid is ook een onderwerp wat terugkomt in het toetsingskader. De gemeente heeft deze toetsing met input gedaan van de politie en het openbaar ministerie. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. Op basis van deze toetsing waren er geen redenen om een negatief advies te geven. Daarom heeft de burgemeester een positief advies gegeven.
 2. Graag krijgen wij inzicht in alle overleggen tussen gemeente en politie, alsmede het advies zoals dit aan het ministerie is verzonden. Mocht u dit niet openbaar willen maken, kunt u deze bescheiden dan voor de raad ter inzage leggen bij de griffie?
  Deze stukken zijn niet openbaar. Ter zake van de stukken van het ministerie geldt de geheimhoudingsplicht van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het advies van de burgemeester kan op grond van artikel 180 lid 3 Gemeentewet niet verstrekt worden om redenen van openbare orde en veiligheid. beantwoording college4 Daaronder valt ook het ter inzage leggen van de stukken. Dit betekent dat deze stukken niet openbaar zijn en ook niet te inzage gelegd kunnen worden.
 3. Welke politie-inzet wordt voorzien gedurende de proefperiode?
  Eén van de randvoorwaarden vanuit het ministerie is dat bij de beoordeling van aanvragen de veiligheidsmaatregelen zodanig zijn dat er in essentie geen tot zeer minimale capaciteit van de politie nodig is. Dit is bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.
 4. Wordt Lingewaard/Over-Betuwe gecompenseerd voor deze extra politie-inzet, of gaat dit ten koste van de huidige politie-inzet voor Lingewaard/Over-Betuwe?
  Zie antwoord bij vraag 3.
 5. Soortgelijke proeven in Canada laten zien, dat drugsbendes er alles aan doen om de staatswiet uit de markt te drukken. Zijn er signalen, dat dergelijke problemen ook in Lingewaard te verwachten zijn?
  Nee, deze signalen zijn er niet.
 6. Mocht tijdens de proef blijken, dat de overlast van drugsbendes binnen Lingewaard stijgt, heeft het college dan de bevoegdheid om ten alle tijden de proef per direct te beëindigen?
  Artikel 34 van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen geeft aan dat in het belang van de openbare orde en veiligheid een aanwijzing door de ministers ingetrokken kan worden. De burgemeester, het college of de gemeenteraad heeft deze bevoegdheid niet. Als de openbare orde en veiligheid in het geding is, en de burgemeester van mening is dat de aanwijzing ingetrokken moet worden, dan zal er direct contact op genomen worden met de vergunningverlenende instantie van het ministerie. Dit omdat de beslissingsbevoegdheid rondom het experiment van het Rijk is en dat de gemeente (burgemeester) enkel een adviserende rol heeft.
 7. Welke exacte locatie binnen Lingewaard heeft de teler op het oog?
  Zoals ook bij vraag 2 is aangeven is de geheimhoudingsplicht van artikel 2:5 van de Awb van toepassing. Vooralsnog, tot het openbaar is, valt de exacte locatie ook onder deze geheimhoudingsplicht.
 8. Zijn de omliggende bedrijven en bewoners al ingelicht over de komst van de wietteler? Zo nee, wanneer gaat dit gebeuren?
  De beoordeling of er een aanwijzing komt is een bevoegdheid van het Rijk. Er is nog geen aanwijzing, geen besluit en dus ook geen zekerheid. Het ministerie toetst ook eerst zelf nog de plannen en vervolgens moeten beide ministers (VWS en J&V) beslissen of de teler er komt of niet. Mocht er wel een aanwijzing komen dan zullen wij, zodra dit kenbaar kan worden gemaakt, hierover communiceren.
 9. Wanneer er nog een uitgekozen teler naar Lingewaard wil komen en deze teler voldoet ook aan alle eisen, gaat het college hier dan ook een positief advies over afgeven?
  De uitvoering van het Experiment gesloten coffeeshop keten is inmiddels in een stadium dat geen aanvragen meer kunnen worden ingediend. Afgelopen november hebben wij in de raad de “evaluatie preventie- en handhavingsplan alcohol 2017-2020” besproken. Hieruit bleek dat drugsgebruik onder de Lingewaardse jeugd gestegen is. Onder VMBO leerlingen is het blowen zelfs meer dan verdubbeld in drie jaar.

Afgelopen november hebben wij in de raad de “evaluatie preventie- en handhavingsplan alcohol 2017-2020” besproken. Hieruit bleek dat drugsgebruik onder de Lingewaardse jeugd gestegen is. Onder VMBO-leerlingen is het blowen zelfs meer dan verdubbeld in drie jaar.

 1. Is het college met B06 van mening dat het normaliseren van drugsgebruik onder jongeren moet worden ontmoedigd en niet moet worden gestimuleerd? Ja.
 2. Door het kweken van wiet onder staatstoezicht wordt het aanbod vergroot en zal de prijs dalen, zo blijkt uit proeven in andere landen. Ervan uitgaande dat het college drugsgebruik onder de jeugd niet wil stimuleren, hoe valt dit dan te rijmen met het uitnodigende beleid voor wietteelt in Lingewaard?
  In het regeerakkoord van 2017 is afgesproken dat er een experiment komt met de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik. Dit moet plaatsvinden in een gesloten coffeeshopketen, vrij van criminaliteit. Het doel van het experiment is om te bezien of een gesloten coffeeshopketen mogelijk is en wat de effecten daarvan zijn op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid. Ten behoeve van het experiment zullen ten hoogste tien telers worden aangewezen. Zij verkrijgen daarmee de bevoegdheid om hennep en hasjiesj te produceren. Deze hennep en hasjiesj mogen de telers uitsluitend verkopen aan de coffeeshophouders in de aan het experiment deelnemende gemeenten. Op hun beurt mogen deze coffeeshophouders uitsluitend de door de aangewezen telers geproduceerde hennep en hasjiesj verkopen. Dit is wat wordt bedoeld met de gesloten coffeeshopketen.

Speerpunten

Financiën

Persoonlijke ontwikkeling

Infrastructuur

Sociale omgeving

Onze politici

Patrick Hegeman

Patrick Hegeman

Fractievoorzitter

Ik ben Patrick Hegeman, inwoner van Huissen, getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2010 raadslid voor B06, de laatste vier jaar als fractievoorzitter.
Mandy Roelofs

Mandy Roelofs

Raadslid

Ik ben Mandy Roelofs, 29 jaar en ik woon in Huissen. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik raadslid voor B06.
Henk Joosten

Henk Joosten

Lid

Mijn naam is Henk Joosten, woonachtig in Haalderen. Toen ik 12 jaar geleden na 20 jaar stopte als raadslid had ik nooit gedacht dat het weer zou gaan kriebelen.
Ben Geurtz

Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt.
Sjaak van der Welk

Sjaak van der Welk

Lid

Horeca ondernemer. Nadat ik gestopt was met een cafébedrijf in 1997, had ik meer tijd voor hobby’s.
Els Wening-Derksen

Els Wening-Derksen

Lid

Mijn naam is Els Wening-Derksen en ik woon in Angeren.
Timo Leissner

Timo Leissner

Lid

Mijn naam is Timo Leissner, 25 jaar en kom uit Haalderen.
Hans Roelofs

Hans Roelofs

Lid

Mijn naam is Hans Roelofs, geboren Huissenaar en al 35 jaar actief als tuinder op de Rietkamp. Sinds vijf jaar ben ik actief voor B06, omdat toekijken voor mij geen optie is.
Albert Hendriks

Albert Hendriks

Voorzitter

Vier jaar geleden heb ik mij aangesloten bij B06, nadat ik van alle lokale partijen hun standpunten en voornemens had bestudeerd.

Dit hebben we bereikt