Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt. Afgestudeerd als een van de eerste biochemische ingenieurs in de begin jaren 80. Inmiddels meer dan 35 jaar werkzaam op het Trans Metabool Laboratorium van het Radboudumc te Nijmegen. Vanaf 1985 politiek actief, eerst als raadslid voor de AWG in Gendt en van 2010 tot (maart) 2018  als raadslid voor B06 in Lingewaard.

Gedurende de gehele Lingewaardse periode was en ben ik voor onze partij het aanspreekpunt voor Gendt en Ressen. Politiek inhoudelijk ben ik verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verkeer.

Dat betekent in de ruimste zin van het woord: zorgen dat bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen op een juiste manier door het college worden getoetst. Is dat niet het geval, zoals bij de uitbreiding geitenhouderij te Gendt, dan aan de bel trekken en zo nodig een procedure opstarten. Wonen betekent keer op keer hameren op het bouwen van voldoende woningen voor alle Lingewaarders, ook voor diegene met een smalle beurs. In Bemmel lukte ons dat afgelopen jaar op het terrein van de oude brandweerkazerne. In Gendt heb ik het voortouw genomen in het ontwikkelen van een woningbouwvisie op de locaties van Vonkenmorgen, bibliotheek en dorpsvolière. Een plan welke we in februari ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. Uniek in de historie van Lingewaard.

Verkeer betekent voor ons goede ontsluitingen van alle kernen en geen “overbodig” verkeer door de dorpskern. Daarom zijn we ons blijven verzetten tegen een verkeersafwikkeling van het Noord Nijmeegse via Bemmel en Ressen. Zo zijn we ons blijven verzetten tegen het afsluiten van dijkwegen voor al het gemotoriseerd verkeer en blijven we ons inzetten voor een goede ontsluiting van de kleine kernen op lijn 300 middels frequent rijdende kleine shuttle bussen. Dit plan van ons is inmiddels opgenomen in het nieuwe verkeersplan van de gemeente Lingewaard.

Waarom politiek actief bij B06? Omdat dit een partij is die niet wordt aangestuurd door de “bonzen” uit de landelijke politiek, dus het lokale karakter. Een partij, waarin al het gedachte goed, mits niet discriminerend van aard,  welkom is en waar we beseffen dat we eerst het geld moeten verdienen voordat we het kunnen besteden aan nut, noodzaak en welzijn, dus het liberale karakter. Het sociale karakter van onze partij is overduidelijk wij zullen nooit de zwakkeren in onze gemeenschap aan de kant laten staan.

U begrijpt er is nog veel werk aan de Lingewaardse winkel en daar wil ik ook de komende 4 jaar als PA-lid weer mijn steentje aan bijdragen.

Dit hebben we bereikt