2014 – 2018

Ontdek wat wij hebben bereikt in de periode van 2014 t/m 2018

Duurzaam financieel evenwicht – Geen uitputting reserves.
In 2010 heeft B06 harde maatregelen genomen, om de gemeentelijke financiën weer op orde te krijgen. Dit beleid wordt tot op de dag van vandaag voortgezet, waardoor de gemeente er financieel een stuk beter voor staat. Mede op aandringen van B06 heeft de gemeente besloten, toen men overging tot heffen van precariogelden, deze gelden zolang in reserve te houden tot duidelijk zou worden hoe de nutsbedrijven deze heffing zouden door berekenen aan haar klanten. Hierdoor is de gemeente nu in staat om de inwoners te compenseren voor de extra kosten die Vitens nu bij de burger in rekening brengt.

Terugbetaling teveel betaalde grafrechten aan burgers
Door onderzoek van B06 zijn wij erachter gekomen, dat veel inwoners in het verleden bij de verlenging van grafrechten te hoog zijn aangeslagen. De gemeente heeft ons in het gelijk gesteld en de betreffende bewoners het teveel betaalde terug gestort.

Mede het sociaal domein ontwikkeld
Vooruitlopend op de decentralisaties in het sociale domein heeft B06 vanaf 2010 de lijnen al uitgezet voor het huidige beleid. De ontwikkelingen in het sociale beleid hebben wij de afgelopen jaren dan ook kunnen steunen. Concrete inbreng heeft B06 onder meer gehad in het optrekken van de ondergrens voor het bestedingsplan extra middelen armoede bestrijding tot 120% van het minimum inkomen, de instelling van een commissie sociaal domein , de invoering van de ‘iedereen doet mee-regeling’ en B06 heeft mede steun gegeven aan een amendement waardoor minima hun kwijtschelding voor het ledigen restafvalcontainer ook in 2018 blijven behouden.

Privatisering tennisclub Bemmel mogelijk gemaakt
Een verenigingsinitiatief om de tennisclub Bemmel te privatiseren dreigde te stranden door een onwillige wethouder. Door achterliggend onderzoek te verrichten heeft B06 kunnen bereiken, dat de privatisering toch doorgang heeft gevonden.

Behoud Donatuskerk in Bemmel als cultureel centrum
Door kartelvorming van de coalitiepartijen strandde het plan, om de Donatuskerk in Bemmel om te vormen tot sociaal cultureel centrum. Dat de Theaterkerk er nu staat is geen verdienste van B06, maar van de Bemmelse bevolking. B06 weet zich gesterkt, dat onze opvattingen tijdens het beslissingsproces de juiste waren en dat Bemmel een volwaardig cultureel centrum rijker is.

Behoud van de wijkplatforms
Door te blijven vasthouden aan het belang van wijkplatforms voor de Lingewaardse samenleving hebben de wijkplatforms op dit moment weer een volwaardige rol gekregen bij de ontwikkeling en uitvoering van wijkplannen.

Oplossing park Holthuizen
Door de voorgenomen verkoop van stukken grond van park Holthuizen ontstond er in 2016 een steeds hoger oplopend conflict tussen grondeigenaar, wijkplatform en gemeente. Door bemiddeling van B06 is er eind 2017 een voor alle partijen geaccepteerde oplossing gekomen.

Revitalisering Zilverkamp
Door vrijwel jaarlijks voorstellen te doen, om de verouderde Zilverkamp te revitaliseren, heeft het college inmiddels een miljoen ter beschikking gesteld om een aantal clusters aan te pakken. Wat B06 betreft nog steeds onvoldoende, maar de aanhouder wint.

Snoeiafval weer iedere maand laten ophalen
In 2017 konden burgers nog maar vier keer per jaar snoeiafval aanbieden. Na onderzoek van B06 bleek, dat de wethouder hierin niet beslissingsbevoegd was, waardoor thans weer iedere maand snoeiafval aangeboden kan worden.

Ontwikkeling in Bemmel van een appartementencomplex op locatie oude brandweerkazerne
B06 was initiator en de stuwende kracht achter de ontwikkeling van het appartementencomplex op de locatie van de oude brandweerkazerne. Door de ligging in het centrum van Bemmel en vlak bij een zorginstelling, bij uitstek de locatie voor ouderen en mindervaliden.

Ontwikkeling van Centrumplan Gendt voor het direct kunnen bouwen van woningen 
B06 is de initiator van het centrumplan Gendt voor een vitaal Gendt, nu, in 2030 en verder. Een leefbaar Gendt door: goede zorg en kinderopvang, veiligstellen bibliotheekvoorziening en het bouwen van woningen (van kleine eenpersoons appartementen, huurwoningen in sociale sector, tot zorg- en koopwoningen). Dit alles met behoud van de Banneuxkapel en cultuurbongerd voor de huidige bibliotheek. Een plan welke perfect aansluit op het al in ontwikkeling zijnde Martinuskerkplan.

Uitvoeren centrumplan Huissen
B06 heeft aan de wieg gestaan van het centrumplan Huissen. De uitvoering hiervan nadert zijn voltooiing met de aanstaande verhuizing van de Albert Heijn naar het centrum, waardoor de Langestraat een aantrekkelijk winkellint blijft. Voor de wederopbouwwoningen aan de Doelenstraat hebben wij bereikt, dat er niet gesloopt gaat worden, maar dat onderzocht wordt dat de cultuurhistorische gevels behouden blijven.

Dijken open voor autoverkeer
De dijken zijn onmisbaar voor Lingewaard als ontsluitingswegen. B06 is dan ook steeds voor het openhouden van de dijken voor gemotoriseerd verkeer geweest. Door een voorstel van B06 uit de vorige raadsperiode is er jaarlijks geld beschikbaar voor het verbeteren van de veiligheid op de dijken door de uitvoering van verkeersmaatregelen.

Ressen en centrum Bemmel gespaard bij verkeersontsluiting Nijmegen noord
Door hardnekkig verzet van B06 is de Vossenpelsestraat open gebleven voor doorgaand verkeer, en blijven de bussluizen A325-Ressen (voorlopig) gesloten voor auto’s.
Een open Vossenpelsestraat belangrijk voor de Bemmelse middenstand en door de gesloten bussluizen geen extra verkeer door Ressen en een deel van Bemmel. Belangrijk voor de leefbaarheid.

Loostraat te Huissen verbetering veiligheid
B06 heeft aandacht gevraagd voor de onveilige situatie van het stuk Loostraat in Huissen naar de wijk Loovelden. Dit heeft ertoe geleid, dat dit stuk weg in 2018 veiliger wordt gemaakt.

Aansluiten kleine kernen op lijn 300 middels shuttlebus in het nieuwe mobiliteitsplan
Door continue hameren op een betere ontsluiting van de kleine kernen middels openbaar vervoer, is de mogelijkheid tot aansluiten van deze kleine kernen op lijn 300 , via frequent rijdende shuttle bussen, opgenomen in het nieuwe mobiliteitsplan. Met name belangrijk voor de scholier, woon-werkverkeer en de toeristische trekpleisters in Doornenburg (kasteel en het fort).

Het nieuwe herstructureren: inzetten op nieuwe teelten en om turnen tot energieleverancier
B06 speelt een actieve rol in het omturnen van klassieke glastuinbouwbedrijven in het herstructureringsgebied tot energieleverancier. Het nieuwe herstructureren. Naast het opzetten van nieuwe teelten zouden deze bedrijven op den duur ook groene energie kunnen gaan leveren aan de Lingewaardse burger. Groene energie via zonnepanelen op de warenhuizen.

In het veiligheidsplan als prioriteit opnemen woninginbraken, auto- en fietsdiefstallen en overlast
In het veiligheidsplan miste B06 als prioriteit delicten in de persoonlijke levenssfeer, zoals inbraken, diefstal en overlast. Een voorstel van B06, om hier extra aandacht aan te schenken, werd unaniem aangenomen.

Het beheersmaken van de overlast rond JOP’s en hangplekken van jongeren
Meerdere malen is B06 de afgelopen jaren in gesprek geweest met groepen burgers, die overlast van jeugd hadden bij JOP’s of rond andere hangplekken. Door deze problematiek te bespreken met politie, gemeente en jongerenwerk en hiervoor voorstellen te doen, is de overlast op een aantal locaties afgenomen. B06 blijft hier echter wel waakzaam op.

Goed bestuur = B06 = verantwoordelijkheid nemen, ook als andere partijen het laten afweten
B06 heeft ook in de afgelopen raadsperiode haar verantwoordelijkheid als goed bestuurder genomen bij een aantal kwesties waarbij andere partijen ofwel de kop in het zand staken dan wel bleven volharden in stilzwijgen. Dit was onder meer het geval, toen de burgemeester haar intrek dreigde te nemen in een door de gemeente gesubsidieerde woning in het kasteel, de burgemeester en Waardwonen een verwarde mevrouw in een appartementencomplex in Doornenburg plaatste en bij een uitbreiding van een geitenhouderij toen daardoor de volksgezondheid van de omwonenden onevenredig onder druk kwam te staan.