Ons uitgangspunt: lokaal, liberaal en sociaal


Lokaal:
Houdt in dat we ons richten op u, de Lingewaarder!

Liberaal: Betekent vrijheid en vrije gedachten. Iedereen bepaalt zelf hoe zijn of haar leven eruit ziet.

Sociaal: We kijken om naar onze naasten in de maatschappij, want samen staan we sterker.

Lokale politiek is het fundament voor burgerbestuur van onderaf. Wij wijzen politieke systemen gebaseerd op internationaal georiënteerde ideologieën af. Het is goed dat burgers democratisch kunnen kiezen zelf te besturen. Wij hebben uw hulp hard nodig.

Ontdek onze speerpunten ↓

Mens & milieu

Duurzaamheid 

B06 is voor een duurzaamheidsbeleid waar:

 • Vooraf de doelen en resultaten duidelijk zijn. Niet proberen het wiel uit te vinden en weten welke kosten de burgers moeten maken.
 • Verspilling van energie wordt tegengegaan. Inzetten op isolatie van woningen.
 • Geen warmtenet aanleggen, maar wachten op waterstofgas als energiedrager via het huidige gasleidingnet.
 • Zonnepanelen op daken worden gestimuleerd. Zonneweides op goede landbouwgrond wijzen wij af.

Veiligheid

 • Prioriteit voor delicten in de persoonlijke levenssfeer
 • Stimuleren Whatsapp-groepen voor buurtpreventie
 • Voldoende toezicht in alle kernen
 • Geen wietkwekerij in Lingewaard, dit gaat ten kosten van de politiecapaciteit en trekt criminaliteit aan.

Volksgezondheid

 • Stop op ontgassen van schepen op de rivieren.
 • Geen geitenhouderijen in de omgeving van woningen.
 • Geen windturbines in de nabijheid van woningen ivm gezondheidsklachten geluid.
 • Jongeren in Lingewaard gebruiken meer drugs dan gemiddeld in de regio. Het faciliteren van een wietkwekerij door de gemeente pas dan niet in het preventiebeleid.

Onze richtlijn: goed en democratisch bestuur

Onze richtlijn baseren wij op de eerste formele onafhankelijkheidsverklaring: “het Placcaet van Verlatinghe” uit 1581 van de Staten Generaal der Nederlanden, waarin de provinciën zich onafhankelijk verklaren tegenover de Spaanse koning Philips II omdat hij zijn taken naar de bevolking niet naar hun gerechtvaardigde wensen vervult.

Deze beginselverklaring is het symbool voor het vrijzinnige gedachtegoed van B06 (zie afbeelding links)

Als lokale partij zijn wij niet gebonden aan richtlijnen en standpunten van landelijke of provinciale partij-organen en kunnen wij geheel onafhankelijk in het belang van de gemeente Lingewaard opereren.

Fractie

De inhoud van het gemeentelijk beleid wordt voor een groot deel bepaald door de gemeenteraad. Die stelt de kaders en controleert de uitvoering. In de raad, die uit 29 leden bestaat, bezet de fractie van B06 momenteel 2 zetels.

De leidraad voor de fractie is de inhoud van het verkiezingsprogramma met de speerpunten, die we als partij in deze raadsperiode willen realiseren. Zie: Verkiezingsprogramma. Bij de indiening van voorstellen en het bepalen van standpunten over collegevoorstellen of voorstellen van andere fracties, raadpleegt de fractie de eigen steunfractie, waarin de leden van B06 hun mening en advies kunnen geven. De bijeenkomsten met de steunfractie zijn openbaar, zodat ook andere inwoners hun opvatting kenbaar kunnen maken.

Coalitie

Het gemeentebestuur wordt naast de raad gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente en belast met de uitvoering van het gemeentelijke beleid en een zorgvuldig beheer. De burgemeester is benoemd door de Kroon, de gemeentesecretaris is benoemd door de raad en de wethouders zijn gekozen door de raad. De huidige coalitie bestaat uit Lokaalbelang Lingewaard, Lingewaard.NU, de VVD, en het CDA.

Partijstructuur

B06 kent als hoogste partij-orgaan de Algemene Ledenvergadering. Die bepaalt de organisatie van de partij, de begroting en de functies in de partij. Ieder betalend lid heeft in de ALV één stem. Op een democratische wijze formuleren wij onze standpunten. Een belangrijk element daarbij is respect voor elkaar en goed luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.
Naast de Algemene Ledenvergadering fungeert voor het dagelijks bestuur het partijbestuur. De leden daarvan worden gekozen door de ALV. Het bestuur bestaat momenteel uit:

Albert Hendriks, voorzitter
Ben Geurtz, secretaris
Els Wening, penningmeester

Wij zijn er voor u!

This is custom heading element