B06: Vooruit met de geit! Passende oplossing

B06: Vooruit met de geit! Passende oplossing

In de Gelderlander van 11 december jongsleden konden we de zoveelste uitspraak van de rechter lezen in het juridisch steekspel tussen gemeente, provinciale staten en de geitenhouder aan de Angerensestraat 38 enerzijds en omwonenden anderzijds.

Een juridisch steekspel wat begon in 2013, toen het college bij de herziening van het bestemmingsplan buitengebied de toenmalige geitenhouder voorstelde om de daar illegaal gestalde caravans uit te ruilen tegen het houden van meer geiten. Van ongeveer 750 naar 2250 geiten. De geitenhouder omarmde dit voorstel . De gestalde caravans de deur uit en vooruitlopend op de nog aan te passen omgevingsvergunning werd het aantal melkgeiten uitgebreid tot het beoogde aantal van 2250 dieren.

De omwonenden zagen deze uitbreiding met lede ogen aan en vreesden (en terecht zo bleek later ) voor hun gezondheid (met name longaandoeningen). Een eerste gang naar de rechter om het genomen collegebesluit aan te vechten was een feit. Vele rechtszaken zouden volgen en ook met de uitspraak van 11 december 2021 is het einde van deze juridische marteltocht nog lang niet in zicht.

Al met al is de strijd tussen de geitenhouderij versus gezondheid, leefbaarheid en welzijn van de omwonenden verworden tot een schier onoplosbare Gordiaanse knoop, waarbij we enkel verliezers kennen. De bestaanszekerheid van de geitenhouder staat door de laatste uitspraak van de rechter op de tocht. De omwonenden worden, zolang de rechtszaken lopen, geconfronteerd met een op zijn zachts gezegd ongezonde leefomgeving.

B06 is een partij die denkt in oplossingen, in win-win situaties zonder verliezers.

Als politieke partij willen wij ons hard maken bij het college en de provincie voor een “warme” sanering van de geitenhouderij door woningbouw op deze locatie.

Ons plan behelst een win-win situatie voor de omwonenden van de geitenhouderij, de geitenhouder en de inwoners van Doornenburg, Gendt en Haalderen. Een win-win situatie voor de woningzoekenden in Lingewaard en Lingewaardse natuur.

Omdat ons plan voldoende geld moet genereren voor een ruimhartige regeling met de geitenhouder en een wezenlijke financiële bijdrage moet leveren aan een parallelweg langs het A15 tracé (Duisterestraat-Karstraat) denken we niet aan functieverandering, maar aan de bouw van een compleet nieuwe woonwijk.

Een win-win situatie omdat de eigenaar van de geitenhouderij elders een nieuw bedrijf kan opstarten. De omwonenden worden verlost van mogelijk aan de intensieve geitenhouderij gerelateerde gezondheidsperikelen. Men krijgt vanuit Doornenburg via de parallelweg een directe ontsluiting op de A15 en A325. Door de parallelweg tussen Gendt en Haalderen aan te takken op de van Mondeweg, krijgt Haalderen de zo fel begeerde rondweg.

En tenslotte de positieve impact van deze nieuwe woonwijk op de leefbaarheid en het verenigingsleven in Gendt.

Ook in grotere context is de door ons aangehaalde woningbouwlocatie van groot belang. Het zou één van de locaties kunnen zijn om met grootschalige woningbouw het tekort aan woningen in de regio aan te pakken, zonder dat dit direct ten koste gaat van waardevolle natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwen in park Lingezegen.

Heeft ons plan kans van slagen?
De provincie heeft eerder al aangegeven om in het kader van de volksgezondheid constructief mee te willen denken bij verplaatsing c.q. sanering van de geitenhouderij. Ook is de provincie in principe akkoord met de aanleg van de parallelweg, mits door derden gefinancierd. De goede ontsluiting van de nieuwe wijk door de Angerensestraat en de nieuwe parallelweg is een pre voor de locatiekeuze van een nieuwe woonwijk.