Over B06

B06 is een lokale politieke partij, die door deelname aan het openbare debat en vertegenwoordiging van de inwoners in het bestuur van de gemeente het beleid van de gemeente Lingewaard vorm wil geven. En dat beleid raakt alle inwoners dagelijks. Denk daarbij aan zaken als onderwijs, huisvesting, welzijn, cultuur en ruimtelijke ordening. Bovendien zijn inwoners voor veel persoonlijke aangelegenheden aangewezen op de dienstverlening van de lokale overheid.

Bij de realisering van ons doel staan wij voor een betrouwbaar en behoorlijk bestuur. Dat kan door burgers zo veel mogelijk bij het besturen van de gemeente te betrekken. Besturen van onderaf door te luisteren, te informeren en te discussiëren. Dat wil niet zeggen dat we klakkeloos achter de mening van individuele of groepen burgers aanlopen. We zullen altijd een afweging maken met het algemeen gemeentebelang als toetssteen.

Onze richtlijn: goed en democratisch bestuur

Onze richtlijn baseren wij op de eerste formele onafhankelijkheidsverklaring: “het Placcaet van Verlatinghe” uit 1581 van de Staten Generaal der Nederlanden, waarin de provinciën zich onafhankelijk verklaren tegenover de Spaanse koning Philips II omdat hij zijn taken naar de bevolking niet naar hun gerechtvaardigde wensen vervult.

Deze beginselverklaring is het symbool voor het vrijzinnige gedachtegoed van B06 (zie afbeelding links)

Als lokale partij zijn wij niet gebonden aan richtlijnen en standpunten van landelijke of provinciale partij-organen en kunnen wij geheel onafhankelijk in het belang van de gemeente Lingewaard opereren.

Ons motto: Lokaal - Liberaal - Sociaal

Fractie

De inhoud van het gemeentelijk beleid wordt voor een groot deel bepaald door de gemeenteraad. Die stelt de kaders en controleert de uitvoering. In de raad, die uit 29 leden bestaat, bezet de fractie van B06 momenteel 3 zetels. Deze zetels worden vertegenwoordig in de vorm van; raadslid Patrick Hegeman, raadslid Edwin Tiggers en raadslid Henk Joosten.

De leidraad voor de fractie is de inhoud van het verkiezingsprogramma met de speerpunten, die we als partij in deze raadsperiode willen realiseren. Zie: Verkiezingsprogramma. Bij de indiening van voorstellen en het bepalen van standpunten over collegevoorstellen of voorstellen van andere fracties, raadpleegt de fractie de eigen steunfractie, waarin de leden van B06 hun mening en advies kunnen geven. De bijeenkomsten met de steunfractie zijn openbaar, zodat ook andere inwoners hun opvatting kenbaar kunnen maken.

Coalitie

Het gemeentebestuur wordt naast de raad gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente en belast met de uitvoering van het gemeentelijke beleid en een zorgvuldig beheer. De burgemeester is benoemd door de Kroon, de gemeentesecretaris is benoemd door de raad en de wethouders zijn gekozen door de raad. De huidige coalitie bestaat uit Lokaalbelang Lingewaard, VVD, CDA en PVDA.

Partijstructuur

B06 kent als hoogste partij-orgaan de Algemene Ledenvergadering. Die bepaalt de organisatie van de partij, de begroting en de functies in de partij. Ieder betalend lid heeft in de ALV één stem. Op een democratische wijze formuleren wij onze standpunten. Een belangrijk element daarbij is respect voor elkaar en goed luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.
Naast de Algemene Ledenvergadering fungeert voor het dagelijks bestuur het partijbestuur. De leden daarvan worden gekozen door de ALV. Het bestuur bestaat momenteel uit:

Sandra Pauwels-Kleinherenbrink, voorzitter
Ben Geurtz, secretaris
Els Wening, penningmeester

 

Wij zijn er voor u!