Vragen van B06 over ontgassing schepen

Vragen van B06 over ontgassing schepen

Voor de tweede keer heeft B06 schriftelijke vragen aan het college gesteld over de ontgassing van schepen op de Waal en de Rijn, waarbij kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Op eerdere vragen antwoordde het college, dat er aan de provincie is gevraagd om actief te controleren en te handhaven. Uit metingen langs de oevers blijkt dat er nog vrijwel dagelijks wordt ontgast. De provincie handhaaft niet en is ook niet van plan dit op korte termijn te gaan doen. Naar onze mening moet de gemeente Lingewaard eisen stellen aan de provincie om dit ontgassen te stoppen, omwille van de gezondheid van de inwoners van Lingewaard en de toeristen die deze zomer langs de Waal en Rijn willen verblijven.

De onderstaande vragen zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Verzocht wordt de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Aanleiding / toelichting:
Afgelopen maart hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het ontgassen van schepen op de Rijn en de Waal. Hierbij komen kankerverwekkende stoffen vrij, die een direct gevaar zijn voor de volksgezondheid. Op onze vraag welke acties het college heeft ondernomen om deze ontgassingen te voorkomen, antwoord het college dat er samen met andere gemeenten aan de provincie is gevraagd om naleving van het provinciaal verbod actief te controleren en te handhaven.

Uit het artikel van de Gelderlander van heden valt te lezen, dat er nog vrijwel dagelijks wordt ontgast, dat dit door metingen wordt onderbouwd, maar dat er van handhaving nog geen sprake is. Niet eerder dan in het najaar worden misschien in ons rivierengebied handhavingsacties gehouden. Dit betekent, dat recreanten aan de Rijn en Waal deze zomer de kans lopen, een wolk kankerverwekkend gas over zich heen te krijgen. Nu dit is aangetoond, hebben wij de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het artikel in de Gelderlander van 4 juni 2019 met als kop “Elke werkdag loost een schip gif op Rijn en Waal”?
  2. Er wordt gesproken over 42 gemeten ontgassingen in de laatste periode. Hoeveel van deze ontgassingen hebben plaatsgevonden ter hoogte van Lingewaard?
  3. Bent u met ons van mening, dat uw verzoek aan de provincie om te handhaven wordt genegeerd?
  4. Bent u met ons van mening, dat wachten met handhaven tot het najaar te laat is en meteen moet worden opgestart?
  5. Welke maatregelen gaat u op zeer korte termijn nemen, om onmiddellijke handhaving bij de provincie af te dwingen?
  6. In de beantwoording van onze vragen van 27 maart stelt u, dat ‘bescherming van de volksgezondheid boven alles staat’. Met de kennis van de metingen, bent u dan met ons van mening dat de bescherming van de volksgezondheid van de recreanten langs het water deze zomer boven alles staat?
  7. Hoe kunt u garanderen, dat er veilig gerecreëerd kan worden langs de Rijn en Waal en dat onze kernen gevrijwaard blijven van gifwolken?

Fractie B06